Regulamin zakupu dla jednoosobowych działalności gospodarczych

 

I. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) formułuje zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług (zwanych dalej towarem), pomiędzy Kupującym (osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego), a Häfele Polska sp. z o.o., z siedzibą w Długołęce, adres: ul. Wrocławska 4d, Długołęka, 55-095 Mirków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000058167, NIP: 898-19-49-505, Kapitała zakładowy 7 600 000 zł. (zwaną dalej Sprzedawcą).
 

II.    Zawarcie umowy

 1. W celu zweryfikowania dostępności towaru u Sprzedawcy zaleca się Kupującemu kontakt
  ze Sprzedawcą.
 2. Złożenie zapytania o towar nie jest równoznaczne z rezerwacją towaru, rezerwacja towaru następuje z momentem zawarcia umowy przez Strony (o ile towar znajduje się u Sprzedawcy).
 3. Jeżeli realizacja umowy jest niemożliwa na skutek okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi, umowa wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Wszelkie środki, które zostały przekazane na rzecz Sprzedawcy w ramach zapłaty z tytułu umowy, która wygasła, zostaną zwrócone Kupującemu.
 4. Zapytanie złożone w dni powszednie, tj. poniedziałek-czwartek po godzinie 16.00,a w piątki po godz. 13.30 jak również w soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy będą procedowane przez Sprzedawcę nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 5. Materiały Sprzedawcy (tj. katalogi, informatory, cenniki) nie stanową oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego; informacje o towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, zdjęcia, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący zainteresowany zawarciem umowy z Sprzedawcą powinien w zapytaniu skierowanym do Sprzedawcy wskazać: wybrany towar, preferowany rodzaj odbioru albo transportu towaru (w tym przypadku adres dostawy), preferowaną metodę płatności.
 7. W odpowiedzi na zapytanie Kupującego Sprzedawca może przesłać ofertę sprzedaży towaru na warunkach określonych w ofercie, w tym w niniejszym Regulaminie. Przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, potwierdzenia przyjęcia oferty od Kupującego; termin ważności oferty, jeśli w ofercie nie postanowiono inaczej, wynosi 3 dni.
 8. Do towaru Sprzedawca dołącza dowód zakupu.

III.    Wydanie towaru

 1. Jeżeli w zapytaniu Kupujący zaznaczył, że samodzielnie odbierze towar od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Kupującego o gotowości towaru do odbioru.
 2. Odbierając towar od przewoźnika Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i towar – sprawdzić czy nie uległy one uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalaniu, zgnieceniu, przebiciu, naderwaniu, złamaniu, pęknięciu).

  Uwaga! W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu uszkodzonego opakowania i towaru od przewoźnika Kupujący powinien w obecności przewoźnika sporządzić protokół określający stan towaru i jego opakowania (protokół powinien zostać podpisanym przez Kupującego i przewoźnika), zaleca się również wykonanie dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych uszkodzeń. Kupujący w momencie stwierdzenia uszkodzeń powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku ujawnienia uszkodzeń towaru dopiero w momencie rozpakowania towaru Kupujący powinien natychmiast poinformować Sprzedawcę (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@hafele.pl o stwierdzonych uszkodzeniach (najlepiej w terminie 5 dni od momentu odbioru towaru od przewoźnika).  

IV.    Płatność za towar

 1. Jeżeli Kupujący nie odbierze samodzielnie towaru od Sprzedawcy w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu albo zamówi towar z usługą dostarczenia na adres wskazany przez Kupującego, a płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni  kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy (o ile Strony nie umówiły się inaczej), Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-mail z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni roboczych od dnia powstania przesłanki do odstąpienia.
 2. Za moment dokonania płatności, nie dotyczy płatności gotówką, uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

V.    Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
   
 3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy; nie jest to jednak obowiązkowe.

                                                                  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
                                                                                                                                                                                                                                             „Imię i nazwisko/nazwa Kupującego:                                                                                                                                                             ……(miejscowość)…, dnia …… r.
  Adres:
  Telefon:
  E-mail:
                                                                                                                            Adresat:
                                                                                                                            Häfele Polska sp. z o.o.
                                                                              …………………………………………………………………………………                                           
                                                                                                                                                                                                                                            Ja …………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru: ……. nr towaru: …………ilość towaru: ……… data zawarcia umowy…………… Nr dowodu zakupu towaru: ……….Data odbioru towaru ………….r.
                                                                                                                                                                                                                                     Czytelny podpis Kupującego:
  …………………………………………..”
   
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku, tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: ul. Wrocławska 4d, Długołęka, 55-095 Mirków.
  Zwracany towar zaleca się zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
  W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

  Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Kupujący może załączyć do zwracanego towaru dowód zakupu.
 7. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w szczególności w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI.    Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Rękojmia dla Kupującego, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, jest ograniczona do 1 roku.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Kupującego za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

VII.    Reklamacja

 1. W przypadku reklamacji złożonej przez Kupującego przebieg procesu reklamacyjnego reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 2. Zaleca się zaprzestać użytkowania towaru, który posiada wadę.
 3. Reklamacje na towar Kupujący proszony jest składać:
  e-mailem na adres: reklamacje@hafele.pl

  Kupujący zobowiązany jest uprawdopodobnić okoliczność zakupu reklamowanego towaru
  u Sprzedawcy, np. przesyłając dowód zakupu.

  W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podać:

  - imię i nazwisko /nazwa  zgłaszającego reklamację,
  - dokładny adres zgłaszającego reklamację (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość),
  - telefon i e-mail zgłaszającego reklamację,
  - nazwę reklamowanego towaru, numer towaru, numer oferty, numer zamówienia,  ilość reklamowanego towaru,
  - datę zakupu i datę odebrania towaru,
  - powód reklamacji,
  - okoliczności w jakich dostrzeżono wadę,
  - miejsce w jakim użytkowany jest towar,
  - oczekiwany sposób załatwienia reklamacji,
  - data sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego,
  - czytelny podpis zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko).
   
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 5. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Sprzedawcą.

VIII.    Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności, z którą można zapoznać się na stronie https://www.hafele.pl/pl/info/ochrona-danych-osobowych/646/.

IX.    Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.